صفحه اصلی خرید خانه در استانبول پروژه آنت هیل | ANTHILL

 پروژه آنت هیل

پروژه آنت هیل

استانبول, شیشلی

نوع پروژه: مسکونی

سال ساخت:

نوع واحد: آپارتمان

منطقه: استانبول, شیشلی

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

پروژه آنت هیل یکی از معروفترین برج های دوقلو در استانبول است که توانسته جوایزی نیز برای معماری آن بدست بیاورد. این پروژه دارای چشم انداز تنگه بسفر و شاخ طلایی استانبول است و در منطقه شیشلی در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. پروژه دارای دو برج 54 طبقه ای است که دارای 804 واحد مسکونی است.

از طبقه 15 به بالا می‌توان دریای مرمره و از طبقه 30 به بالا منظره جزایر و شاخ طلایی را می‌توان دید و در طبقات بالاتر نیز نمای 360 درجه از استانبول قابل مشاهده است. واحدهای آنت هیل نیز به‌صورت 1و 2 خوابه هستند.

امکانات رفاهی پروژه نیز کامل است بطوریکه علاوه بر امکانات اصلی دارای باشگاه تخصصی ورزشی و سالن اسپا نیز می باشد همچین تا اسیتگاه مترو 1.5 کیلومتر فاصله دارد.

ANT YAPI شرکت سازنده ANT YAPI

390,000
شروع قیمت

جزئیات پروژه

شروع متراژ: 88

تا مرکز شهر: میدان تکسیم, 4, کیلومتر

تا فرودگاه: استانبول, 35, کیلومتر

وضعیت: آماده به تحویل

گالری عکس پروژه

محل پروژه بر روی نقشه

وضعیت واحدهای موجود

متراژ نوع واحد محدوده قیمت
88 تا 93 متر مربع 1+1 390000 تا 721000 دلار
97 تا 111 متر مربع 2+1 495000 تا 960000 دلار
ارتباط با کارشناسان اویار
سلام!
چطور می تونم کمک کنم؟
شروع گفت و گو